Polityka Prywatności

Spółka cywilna New Space z siedzibą w Markach, adres: Władysława Jagiełły 26 A/ 2, 05-270 Marki (dalej „New Space”, „My” lub „Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić

Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, treści formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których korzystasz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, w przyszłości Twoja wizyta na naszej stronie internetowej będzie łatwiejsza, będziemy też mogli zasugerować treść, która jest użyteczna dla Ciebie w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.

Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszego formularza kontaktowego (np.  „Wyślij”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszego formularza nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże należy zauważyć, że pola opisane słowem „wymagane” są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby uwzględnić Twój wniosek. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszego formularza kontaktowego, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.

Możemy także przechowywać ciasteczka zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce Ciasteczek.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Twoimi preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać treść, która najbardziej Ciebie dotyczy;
 • aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnym działaniu naszej strony internetowej, gdy będziesz tego chciał;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

 • niezbędne dla naszych, zgodnych z prawem, uzasadnionych interesów, w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym oraz
 • niezbędne – gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej;

we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres wymagany, w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane.

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają (a) konieczność osiągnięcia danego celu, (b) konieczność dla realizacji naszych usług dla Ciebie (c)okres na jaki udzieliłeś zgody, lub (d) przepisy prawa;

Dzielenie się z osobami trzecimi

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści lub zasoby, ujawniamy Twoje dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby, co do zasady, w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem, celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Adresy IP i ciasteczka

Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i wzorów naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim ogólnym korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików – ciasteczek, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Ciasteczka pomagają nam ulepszyć stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowana treść. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez Nas plików – ciasteczek na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ciasteczek.

Jeżeli dzielisz komputer z innymi osobami, to zalecamy, abyś nie wybierał opcji „Zapamiętaj moje szczegóły” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez stronę internetową.

Gdzie Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane

Jak wyjaśniono w akapicie „Dzielenie się z osobami trzecimi”, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z następującymi podmiotami, a są to:

 • Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Bezpieczeństwo danych

Mimo, że robimy, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, powinieneś mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie zawsze jest w pełni bezpieczne. Może się tak zdarzyć, że nie będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, przekazywanych przez stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa.

Jak możesz uzyskać dostęp do, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych: Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
 • Prawo do poprawy Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a New Space oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku, gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona, New Space usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: biuro@newspace.com.pl.

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je kierować do New Space z siedzibą w Markach, adres: Władysława Jagiełły 26 A/ 2, (05-270) Marki, Polska, adres mailowy: biuro@newspace.com.pl.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych uzyskasz pod adresem biuro@newspace.com.pl.